CEO, CFO, CTO nedir bunlar?

Özellikle CEO unvanı çok duyulur peki ama ne demek bu CEO, CFO, CTO?

İş dünyasında çok sıkça duyulan bazı kısaltmaların açılımları:

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store